Zavolajte: 0800 222 333
Napíšte: potravinydomov@itesco.sk

Všeobecné obchodné podmienky

Tesco Potraviny domov

spoločnosti TESCO STORES SR, a.s., so sídlom Kamenné nám. 1/A, 815 61 Bratislava, IČO 31 321 828, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka číslo 366/B, DIČ: 2020301140, IČ DPH: SK7020000317 (ďalej len „Tesco“).

I. Služba Potraviny domov

 • Všeobecné informácie
  Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) stanovujú podmienky využívania služby označenej ako „Potraviny domov“ (ďalej len „Služba“) poskytovanej spoločnosťou Tesco upravené na webovej stránke www.tesco.sk v sekcii Potraviny domov (ďalej len „Webová stránka“).

  Služba spočíva v prezentácii tovaru spoločnosti Tesco (ďalej len „Tovar“) na Webovej stránke umožňujúcej po registrácii zákazníka a jeho prihlásení vytvoriť si nákupný zoznam zákazníka obsahujúci Tovar (ďalej len „Nákupný zoznam“)“), a v dodaní (a kúpe) Tovaru. Tovar prezentovaný na Webovej stránke nepredstavuje záväznú ponuku na kúpu Tovaru v zmysle právneho poriadku Slovenskej republiky.

  Službu je oprávnená využiť len fyzická osoba, ktorá dovŕšila vek 18 rokov, vyjadrila súhlas s týmito VOP a riadne sa zaregistrovala na Webovej stránke (ďalej len „Zákazník“). Zákazníkom nie je právnická osoba, fyzická osoba – podnikateľ, ani fyzická osoba mladšia ako 18 rokov. Spoločnosť Tesco si vyhradzuje právo odmietnuť dodanie Tovaru, ktoré vzhľadom na všetky okolnosti nebolo urobené pre domácnosť alebo fyzickú osobu.
 • Uzatvorenie zmluvy
  Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností, kúpna zmluva na Tovar medzi spoločnosťou Tesco, ako predávajúcim a Zákazníkom, ako kupujúcim, je v rámci Služby uzatvorená vždy prevzatím Tovaru Zákazníkom a zaplatením kúpnej ceny, ku ktorej dochádza po dodaní Tovaru podľa Nákupného zoznamu Zákazníka a jeho prezretí na mieste určenom Zákazníkom („zmluva uzavretá mimo prevádzkových priestorov Tesco“ alebo iba „zmluva“). Odmietnutie Tovaru Zákazníkom v mieste dodania Tovaru nemá pre Zákazníka nijaký následok a neznamená napr. odstúpenie od zmluvy. Zákazník vytvorením a potvrdením Nákupného zoznamu uskutočňuje návrh na dodanie Tovaru nachádzajúceho sa na Webovej stránke. Do okamihu dodania Tovaru uvedeného v Nákupnom zozname Zákazníka nemôže byť žiadny z úkonov spoločnosti Tesco považovaný za akceptáciu takéhoto návrhu, pričom dostupnosť Tovaru nachádzajúceho sa na Webovej stránke je viazaná na aktuálne skladové zásoby konkrétnej prevádzkarne Tesco. Spoločnosť Tesco dostupnosť Tovaru negarantuje.
 • Hore

II. Registrácia Zákazníka

 • Registračný formulár
  Vytvorenie Nákupného zoznamu, objednanie dodania Tovaru z Nákupného zoznamu a následná kúpa Tovaru je možná len v prípade, ak Zákazník náležite a správne (riadne) vyplní registračný formulár nachádzajúci sa na Webovej stránke, v ktorom uvedie všetky údaje potrebné na budúce vytvorenie Nákupného zoznamu a objednanie dodania Tovaru, t.j. meno a priezvisko Zákazníka, presnú adresu dodania, telefónne číslo, e-mailovú adresu (ktorá bude neskôr použitá ako prihlasovacie meno), heslo a potvrdenie, že sa Zákazník oboznámil s týmito VOP a jeho súhlas s so znením týchto VOP (ďalej len „Registrácia“).

  Zákazník je povinný pri Registrácii uvádzať len údaje, ktoré sú aktuálne, pravdivé, presné a úplné. Po dokončení Registrácie bude Zákazníkovi na Webovej stránke vytvorený účet, prostredníctvom ktorého môže Zákazník vytvárať Nákupné zoznamy a objednávať dodanie Tovaru v rámci Služby (ďalej len „Účet“).
 • Clubcard
  Zákazník, ktorý je zároveň členom vernostného programu spoločnosti Tesco nazývaného Clubcard, môže počas Registrácie uviesť v registračnom formulári aj číslo jeho Clubcard (karty), a to za účelom zbierania bodov získaných z nákupu a použitia Clubcard v rámci Služby. Clubcard body budú pripísané na príslušný Clubcard účet Zákazníka vždy do konca príslušného kalendárneho mesiaca, v ktorom bol príslušný Tovar Zákazníkom skutočne kúpený. V prípade vrátenia kúpeného Tovaru v stanovenej lehote, bude Zákazníkovi z jeho Clubcard účtu odpočítaný počet Clubcard bodov zodpovedajúci Cene vráteného Tovaru.
 • Aktualizácia údajov V prípade zmeny údajov Zákazníka, ktoré uviedol pri Registrácii na Webovej stránke, je Zákazník pri najbližšom prihlásení sa do Účtu povinný poskytnuté údaje aktualizovať, a to prostredníctvom záložky „Môj účet“ (t.j. registračného formulára) alebo prostredníctvom Zákazníckej linky. Zákaznícka linka je bezplatná linka technickej podpory určená Zákazníkovi na odstránenie technických problémov, chýb, nefunkčnosti alebo zníženej funkčnosti Webovej stránky (pozri článok 3, ods. 3.3. Používanie a spravovanie Webovej stránky). 
  Spoločnosť Tesco nie je zodpovedná za následky:
  • (a) uvedenia falošných alebo neúplných údajov počas Registrácie alebo ich neaktualizovanie Zákazníkom,
  • (b) sprístupnenia prihlasovacieho mena a hesla tretím osobám Zákazníkom.
 • Zánik a zrušenie Účtu
  Zákazník môže zrušiť Účet z akéhokoľvek dôvodu, a to prostredníctvom Zákazníckej linky. Spoločnosť Tesco má právo kedykoľvek zrušiť Účet Zákazníka aj bez uvedenia dôvodov alebo informovania Zákazníka, ak má spoločnosť Tesco dôvodné podozrenie, že:
  • (a) Zákazník porušuje VOP alebo ustanovenia právnych predpisov,
  • (b) Zákazník vykonáva činnosti, ktoré môžu znamenať neoprávnený zásah do štruktúry Webovej stránky, do ktorej nemá Zákazník riadny prístup, alebo ak Zákazník svojím zásahom ohrozuje fungovanie Webovej stránky, bez ohľadu na spôsob a techniku neoprávneného zásahu.
  Registrácia zaniká smrťou Zákazníka alebo skončením poskytovania Služby spoločnosťou Tesco. Zánikom alebo zrušením Registrácie nie sú dotknuté ustanovenia VOP, ktoré vzhľadom na svoju povahu a podstatu trvajú aj po zániku alebo zrušení Registrácie.

Hore

III. Webová stránka

 • Autorské práva
  Vlastníkom a prevádzkovateľom Webovej stránky je spoločnosť Tesco, ktorá je v súlade s príslušnými zákonmi upravujúcimi práva duševného vlastníctva, najmä zákonom č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon, oprávnená vykonávať práva duševného vlastníctva vzťahujúce sa na Webovú stránku, vrátane jej obsahu, vizualizácie, dizajnu, všetkých vyobrazení, ako aj všetkých databáz tvoriacich jej obsah.

  Fotografie Tovaru zobrazeného na Webovej stránke majú ilustračný charakter, používajú sa výlučne na prezentáciu Tovaru a môžu sa mierne líšiť od skutočného Tovaru. Fotografie a popis pod jednotlivým Tovarom dodávajú výrobcovia, dodávatelia alebo spoločnosť Tesco.

  Všetky informácie uvedené na Webovej stránke, vrátane ochranných známok, fotografií, popisov a aplikácií sú chránené zákonom. Každé ich nepovolené použitie, či už úplné alebo čiastočné, predstavuje porušenie zákona.
 • Technické požiadavky
  Na využívanie Služby na Webovej stránke musí koncové zariadenie Zákazníka spĺňať nasledovné požiadavky: širokopásmové pripojenie k internetu, internetový prehliadač, ktorý podporuje CCS a JavaScript, aktivovaná podpora cookies, aktivovaná podpora vyskakovacích okien, operačný systém a aktívna e-mailová adresa.
 • Používanie a spravovanie Webovej stránky
  Zákazník, ako aj akákoľvek iná osoba, je povinný používať Webovú stránku v súlade s jej účelom a VOP, ako aj v súlade s dobrými mravmi a právnymi predpismi právneho poriadku Slovenskej republiky a zároveň je povinný sa zdržať činností, ktoré môžu narušiť jej správne fungovanie. Zákazník, ako aj akákoľvek iná osoba, nesmie najmä:
  • (a) poškodzovať dobrú povesť spoločnosti Tesco, ani práva tretích osôb,
  • (b) narúšať používanie Webovej stránky, brániť používaniu Webovej stránky iným Zákazníkom,
  • (c) zasahovať do obsahu, bezpečnosti alebo technickej povahy Webovej stránky,
  • (d) využívať Webovú stránku na rozosielanie nevyžiadaných správ (spam) a reťazových správ,
  • (e) posielať vírusy na Webové stránky, príp. akékoľvek iné nebezpečné alebo škodlivé programy,
  • (f) vytvárať falošné správy za účelom falšovania identity Zákazníka,
  • (g) pokúšať sa vniknúť do Účtov iných Zákazníkov,
  v opačnom prípade je spoločnosť Tesco oprávnená zrušiť Účet príslušného Zákazníka. Zákazník je v celom rozsahu zodpovedný za všetky úkony, ktoré budú vykonané prostredníctvom jeho Účtu na Webovej stránke. Zákazník je povinný bez zbytočného odkladu informovať spoločnosť Tesco o akomkoľvek podozrení zo zneužitia jeho hesla treťou osobou. V prípade odôvodnenej obavy je spoločnosť Tesco oprávnená príslušný Účet zablokovať, prípadne vyzvať Zákazníka k zmene jeho prihlasovacieho hesla.

  Spoločnosť Tesco bude pravidelne vykonávať činnosti na zlepšenie kvality fungovania Webovej stránky. Pri používaní Webovej stránky môže dôjsť k chybám alebo technickým problémom. V takomto prípade by mal Zákazník takúto situáciu nahlásiť spoločnosti Tesco prostredníctvom Zákazníckej linky na bezplatnom telefónnom čísle 0800 222 333 alebo emailom na potravinydomov@itesco.sk (ďalej len „Zákaznícka linka“). Spoločnosť Tesco následne vykoná všetky úkony smerujúce k obnoveniu správneho fungovania Webovej stránky.

  Spoločnosť Tesco si vyhradzuje právo dočasne obmedziť prístup Zákazníka (úplne alebo čiastočne) k Webovej stránke s cieľom technicky ju zdokonaliť, vykonať jej údržbu alebo ju aktualizovať, a to aj bez akéhokoľvek predchádzajúceho upozornenia zaslaného Zákazníkovi.

  Spoločnosť Tesco nezodpovedá za akúkoľvek škodu alebo ušlý zisk, ktorý vznikol Zákazníkovi priamo alebo nepriamo v dôsledku:
  • (i) prerušenia fungovania Webovej stránky,
  • (ii) neoprávneného zásahu Zákazníka alebo akýchkoľvek tretích osôb do Webovej stránky,
  • (iii) nezlučiteľnosti Webovej stránky s koncových hardvérom alebo softvérom Zákazníka alebo pripojením k internetu,
  • (iv) technických problémov, vrátane chýb a zlyhania pripojenia Webovej stránky.

Hore

IV. Cena Tovaru

 • Orientačná cena
  Cena Tovarov na Webovej stránke je uvádzaná v mene EUR vrátane príslušnej dane z pridanej hodnoty a bez započítania ceny dodania Tovaru, pričom táto cena je len orientačná a v čase dodania Tovaru sa môže líšiť od ceny toho istého Tovaru uvedenej na Webovej stránke v čase potvrdenia Nákupného zoznamu, ktorý bol zaslaný Zákazníkovi (ďalej len „Orientačná cena“).

  Dôvody Orientačnej ceny sú nasledovné:
  • odlišná cena alebo zmena ceny Tovaru, ktorá môže medzičasom nastať v jednotlivej prevádzkarni spoločnosti Tesco, z ktorej je Tovar dodávaný,
  • menšie rozdiely vo váhe voľne predávaného Tovaru, pričom maximálne odchýlky vo váhe sú uvedené v článku 6, ods. 6.1. týchto VOP, alebo dodanie Náhradného tovaru namiesto nedostupného Tovaru.


  Ak je cena dodaného Tovaru (ďalej len „Cena“) vyššia ako Orientačná cena, Zákazník má právo odmietnuť kúpu takéhoto Tovaru priamo pri jeho dodaní. Cena Tovaru, ktorý bol odmietnutý, nebude stiahnutá z účtu Zákazníka vedeného v banke, a to aj keď boli takéto údaje zadané pred dodaním Tovaru prostredníctvom platby v režime on-line. V súlade s voľbou Zákazníka podľa článku 6, ods. 6.1. týkajúcej sa balenia Tovaru, môže byť k Cene pripočítaná aj cena balenia Tovaru.

  Spoločnosť Tesco dodá Tovar spolu s potvrdeným Dodacím listom, dokladom o kúpe, ktorý obsahuje:
  • (i) obchodné meno spoločnosti Tesco, sídlo, IČO a zápis v obchodnom registri,
  • (ii) adresu prevádzkarne,
  • (iii) dátum predaja,
  • (iv) názov a množstvo Tovaru,
  • (v) Cenu jednotlivého Tovaru a celkovú Cenu, ktorú Zákazník zaplatil (ďalej len „Doklad o kúpe“).


  V prípade, ak Zákazník Tovar vráti, môže si vyžiadať opravný daňový doklad k vrátenému Tovaru prostredníctvom Zákazníckej linky potravinydomov@itesco.sk. V žiadosti je vždy potrebné uviesť číslo Nákupného zoznamu. Po prijatí tejto žiadosti bude Zákazníkovi zaslaný opravný daňový doklad poštou na adresu, pod ktorou je zaregistrovaný.
 • Cena dodania
  Cena dodania Tovaru nie je zahrnutá v Cene Tovaru. Cena dodania sa platí za každú objednávku dodania a samotné dodanie jednotlivo, t.j. bez ohľadu na to, že viacero objednávok dodania sa viaže na to isté miesto a ten istý čas dodania. Cena dodania závisí od príslušného dňa v týždni a času (tzv. časový slot), v ktorom je Tovar dodaný Zákazníkovi. Informácie o Cene dodania sú dostupné na Webovej stránke po vytvorení Nákupného zoznamu (ďalej len „Cena dodania“).
 • Poplatok za minimálny nákup
  Ak je celková hodnota Vašej objednávky nižšia ako 30 Eur, budeme Vám účtovať poplatok za minimálny nákup vo výške 3 EUR. Ak je celková hodnota Vašej objednávky vyššia ako uvedená suma, tento poplatok sa neuplatní. Ak je celková hodnota vašej objednávky vyššia ako 100 EUR, poplatok za službu doručenia sa neuplatní.
 • Platobné podmienky
  Zákazník si môže zvoliť niektorý z nasledovných spôsobov platieb:
  • (a) On-line – prostredníctvom nasledovných debetných/kreditných kariet: Visa, Visa Electron, Master Card a Maestro. V prípade, že je platobná karta odmietnutá, Zákaznícka linka bude kontaktovať Zákazníka a požiada ho o akceptáciu zmeny spôsobu platby na platbu pri dverách kartou. Pracovník Zákazníckej linky upozorní Zákazníka, aby bol pripravený zaplatiť Tovar platobnou kartou v prípade, ak Tovar prevezme.
  • (b) Úhrada pri dverách Zákazníka – prostredníctvom nasledovných debetných/kreditných kariet: Visa, Visa Electron, Master Card a Maestro.

  V prípade, že Zákazník chce zaplatiť Cenu za Tovar platobnou kartou v režime on-line, je povinný si pred vytvorením a potvrdením Nákupného zoznamu v banke, ktorá mu vydala jeho platobnú kartu, aktivovať službu platieb on-line, ak túto službu už nemá aktívnu, ako aj overiť si, či platnosť jeho platobnej karty neuplynie pred dňom predpokladaného dodania Tovaru.

  V prípade, že platobná karta Zákazníka bude v deň dodania Tovaru neplatná, spoločnosť Tesco je oprávnená odmietnuť dodanie Tovaru. Zákazník berie na vedomie, že v prípade, ak za Tovar uvedený na jeho Nákupnom zozname bude chcieť zaplatiť prostredníctvom platobnej karty v režime on-line, je spoločnosť Tesco oprávnená vykonať v rámci procesu tzv. autorizácie platobnej karty zablokovanie sumy vo výške 1 EUR z účtu Zákazníka vedeného v banke, a to za účelom overenia platnosti platobnej karty Zákazníka.

  V deň dodania Tovaru Zákazníkovi sa zablokuje na účte Zákazníka Cena Tovaru, ktorá je uvedená v Nákupnom zozname a Cena dodania. Po dodaní Tovaru sa odpočíta z účtu Zákazníka Cena skutočne kúpeného Tovaru prevzatého Zákazníkom a Cena dodania. Vyúčtovaná zadržaná Cena Tovaru, ktorá bola uvedená v Nákupnom zozname, Cena dodania ako aj suma 1 EUR zadržaná za účelom autorizácie platobnej karty Zákazníka, bude uvoľnená v lehotách určených bankou Zákazníka, v priemere cca do 10 pracovných dní.

  V prípade, že Zákazník v súlade s týmito VOP svoj návrh na dodanie Tovaru zruší pred dňom dodania Tovaru, Zákazníkovi bude zadržaná na účte len suma 1 EUR. V prípade, že si Zákazník žiadny Tovar uvedený na svojom Nákupnom zozname v dohodnutom čase neprevezme, bude suma 1 EUR ako aj Cena Tovaru uvedená v Nákupnom zozname a Cena dodania zadržaná, a tieto sumy budú následne uvoľnené v lehotách určených bankou Zákazníka, v priemere cca do 10 pracovných dní. Suma zadržaná na účte Zákazníka nebude odpočítaná z účtu Zákazníka. Spoločnosť Tesco vyhlasuje, že nemá nijaký vplyv a nie je schopná ovplyvniť dĺžku lehoty, v rámci ktorej sú blokované sumy na účte Zákazníka. Aby sa znížilo riziko neoprávneného prístupu k údajom o platobnej karte Zákazníka, údaje budú zašifrované.Platba v hotovosti, platba stravnými lístkami, darčekovými poukážkami, Clubcard poukážkami, či inými ceninami nie je v rámci Služby možná.
 • Vratné zálohované obaly
  Cena Tovaru vo vratných zálohovaných obaloch zahŕňa aj zálohu za tento obal. Informácia o výške zálohy je uvedená pri konkrétnom Tovare. Zákazník môže vrátiť zálohovaný obal a dostať späť zálohu počas otváracích hodín v ktorejkoľvek prevádzkarni Tesco, s ohľadom na sortiment predávaný v danom type prevádzkarne. Zálohované obaly nie je možné vrátiť priamo Pracovníkovi rozvozu Tovaru. Takisto nie je možné uplatniť kupón za vrátené zálohované fľaše prostredníctvom Služby.

Hore

V. E-kupóny

 • Štandardné podmienky používania E-kupónov (ďalej „E-kupóny“)

  V prípade, že ste získali alebo dostali od Tesco E-kupón vo forme letáku, prílohy k tlači, emailu alebo iným spôsobom, tento E-kupón môžete uplatniť ako zľavu (zľavový kupón) v súlade s týmito štandardnými podmienkami používania E-kupónov. Výška zľavy je uvedená na E-kupóne. 

 • Použitie E-kupónov
  E-kupóny získané od Tesco, či už v tlačenej, elektronickej alebo inej forme, možno použiť iba pri nákupe prostredníctvom Služby poskytovanej spoločnosťou Tesco na webovej stránke v súlade s týmito podmienkami používania E- kupónov. Platnosť a trvanie E-kupónu sú uvedené na E-kupóne.

  E-kupón ako zľavový kupón sa uplatňuje zadaním kódu na príslušnom mieste počas elektronického nákupu v sekcii Platba. Oprávnenosť získania E-kupónu môže podliehať kontrole spočívajúcej v predložení dokladu/spätného potvrdenia o oprávnenosti používania E-kupónu.

  Oprávnenosť použitia E-kupónu zadaného elektronicky je automaticky kontrolovaná elektronickým systémom. Použitím E-kupónu vyjadrujete svoj nepodmienečný a neodvolateľný súhlas byť viazaný týmito podmienkami na používanie E-kupónov. Tesco si vyhradzuje právo kedykoľvek a z akéhokoľvek dôvodu zrušiť alebo zmeniť podmienky používania E-kupónov. E-kupóny sú vlastníctvom Tesco. Právo používať E-kupón je viazané na osobu pôvodného príjemcu (osobné právo) a nemôže byť prevedené na inú osobu, ak nie je na E-kupóne uvedené inak.

  E-kupóny sa nesmú kopírovať, reprodukovať, distribuovať, scudzovať alebo publikovať, či už priamo alebo nepriamo (prostredníctvom inej osoby), alebo akýmkoľvek iným spôsobom. E-kupóny akokoľvek distribuované, zobrazované alebo inak uvádzané do obehu bez predchádzajúceho súhlasu Tesco (tzv. neautorizované nakladanie s E-kupónom) sú neplatné a nevznikajú z nich nijaké majetkové práva.
 • Povolené použitie E-kupónov
  Ak nie je výslovne uvedené inak, vydaný E-kupón:
  • bude platný pre použitie Zákazníkom/príjemcom iba raz (tzv. jednorazové použitie),
  • bude platný pre jednorazové použitie Zákazníkom/príjemcom alebo domácnosťou,
  • nesmie byť použitý v spojení s iným E-kupónom (tzv. zákaz využitia nazbieraného počtu E-kupónov),
  • nie je možné vymeniť za hotovosť alebo použiť na nákup darčekových poukážok.
 • Vylúčené tovary a/alebo služby
  Niektoré tovary a/alebo služby sú vylúčené z E-kupónových ponúk. Za E-kupóny nie je možné nakupovať tabak, tabakové výrobky, dojčenskú stravu a lieky na lekársky predpis (tzv. vylúčený tovar). Spoločnosť Tesco si vyhradzuje právo určiť aj iné tovary a/alebo služby, ktoré môžu byť vylúčené. Každé takéto vylúčenie tovaru a/alebo služby bude oznámené na E-kupóne alebo bude zverejnené na Webovej stránk. Vylúčený tovar a/alebo služba sa nezapočítavajú do vykonaného Nákupného zoznamu alebo nákupu a z toho dôvodu sa naň nebude vzťahovať nijaká zľava.
 • Požiadavky na minimálnu hodnotu nákupného zoznamu
  Na využitie E-kupónu je potrebné vykonať (jednotlivý) nákup označených/zverejnených tovarov a služieb v minimálnej výške, ktorá je uvedená na E-kupóne (ďalej ako „minimálny nákup“). Za minimálny nákup sa považuje nákup vykonaný prostredníctvom Služby v minimálnej hodnote uvedenej na E-kupóne. Pod jednotlivým nákupom sa rozumie skutočné prevzatie tovaru a/alebo služby a zaplatenie kúpnej ceny za prevzatý Tovar. Vylúčený Tovar a príplatky za napr. dodanie Tovaru, balenie, poštovné sa nezapočítavajú do minimálneho nákupu.
 • Výpočet zľavy
  Hodnota minimálneho nákupu a výška zľavy k nemu prislúchajúca bude uvedená na E-kupóne. Zľava bude odpočítaná po splnení všetkých podmienok uplatnenia E-kupónu od celkovej kúpnej Ceny Tovaru a/alebo služby. Ceny Tovarov a služieb sú uvádzané s DPH. Na príplatky za dodanie Tovaru a/alebo služby, poštovné a balné sa zľava nevzťahuje.
 • Bezpečnosť a opatrenia proti podvodom
  Používaním E-kupónu ručíte Tesco, že ste riadny a oprávnený príjemca/Zákazník a držiteľ E-kupónu a súčasne, že ho používate v dobrej viere (dobromyseľne). Ak vznikne dôvodné podozrenie zo strany Tesco, že príjemca/Zákazník/držiteľ je nedobromyseľný držiteľ, napr. tým, že E-kupóny získa inak ako je uvedené v týchto VOP (kúpou, podvodom) alebo sa dopúšťa priestupku, alebo iného protiprávneho konania, Tesco si vyhradzuje právo jednostranne odmietnuť prijatie E-kupónu získaného v rozpore s týmito VOP alebo si vyhradzuje právo zrušiť akýkoľvek E-kupón. Tesco si vyhradzuje právo prijať akékoľvek ďalšie opatrenia, ktoré považuje za vhodné v takýchto prípadoch.
 • Obmedzenie zodpovednosti
  Spoločnosť Tesco nenesie nijakú zodpovednosť za akúkoľvek finančnú stratu vzniknutú z odmietnutia, zrušenia alebo odobratia akéhokoľvek E-kupónu, alebo neschopnosti Zákazníka/príjemcu/držiteľa alebo domácnosti riadne si uplatniť nároky z E-kupónu, prípadne z iného dôvodu.
 • Ostatné
  Spoločnosť Tesco si vyhradzuje právo meniť, ukončiť platnosť všetkých E-kupónov alebo meniť ich podmienky kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia.

Hore

VI. Dodanie Tovaru

 • Nákupný zoznam, a objednanie dodania a balenia
  Po úspešnej Registrácii sa môže Zákazník prihlásiť na svoj Účet na Webovej stránke, a to zadaním svojho prihlasovacieho mena a hesla. Prihlasovacie meno a heslo sú dôverné. Zákazník je zodpovedný za všetky úkony tretej osoby vyplývajúce zo zverejnenia alebo sprístupnenia prihlasovacieho mena a hesla tretej osobe. Po prihlásení Zákazník môže využívať všetky aktuálne dostupné funkcie Služby, a to najmä vytvorenie Nákupného zoznamu a objednanie dodania Tovaru uvedeného v príslušnom Nákupnom zozname. Tesco zašle Zákazníkovi potvrdenie Nákupného zoznamu na jeho e-mailovú adresu, ktorú Zákazník zadal pri Registrácii. 

  Zákazník môže vytvoriť Nákupný zoznam kedykoľvek počas 24 hodín denne, 7 dní v týždni. Tesco nedodáva objednaný Tovar v dňoch 1. januára, na Veľkonočnú nedeľu, 24. decembra, 25. decembra a 26. decembra. Po predchádzajúcom oznámení zverejnenom na Webovej stránke si Tesco vyhradzuje právo určiť ďalšie dni, kedy dodanie Tovaru nebude vykonávané, okrem dní uvedených v predchádzajúcej vete. 

  Ak Zákazník chce, aby mu bol Tovar dodaný nasledovný deň, potvrdenie Nákupného zoznamu musí vykonať najneskôr do 23:00 predchádzajúceho dňa. To isté platí v prípade zmeny alebo zrušenia dodania Tovaru alebo spôsobu balenia podľa nižšie uvedeného odseku.

  Tesco v rámci svojej činnosti vyvíja aj snahu zameranú na zvýšenie ochrany životného prostredia a túto možnosť ponúka aj svojím Zákazníkom. Pri vytvorení Nákupného zoznamu má preto Zákazník možnosť výberu z nasledovných spôsobov balenia a odovzdania Tovaru:
  • (a) Tovar bude dodaný v plastových nákupných taškách; v takomto prípade bude Zákazníkovi účtovaný jednotný paušálny poplatok za použitie plastových tašiek vo výške 0,40 Eur na jeden nákup Tovaru bez ohľadu na počet použitých plastových tašiek; alebo
  • (b) Tovar bude dodaný bez plastových nákupných tašiek, pričom Zákazník pri doručení prevezme Tovar s použitím vlastnej tašky alebo iného spôsobu uloženia Tovaru pri prevzatí; pultové mäso a mäsové výrobky, ryby, detergenty a ďalšie druhy Tovaru, na ktoré sa vzťahuje povinnosť ich zabalenia z hygienických dôvodov budú zabalené v súlade s platnými právnymi predpismi, pričom takéto balenie nie je spoplatnené a Zákazník bude mať dostatok času na prevzatie všetkého Tovaru doručeného týmto spôsobom.


  Zákazník je oprávnený Nákupný zoznam zrušiť po prihlásení sa na Účet na Webovej stránke alebo prostredníctvom Zákazníckej linky. Ak zákazník zruší Nákupný zoznam po 23:00, môže tak urobiť len cez Zákaznícku linku. 

  Zákazník je oprávnený objednať dodanie Tovaru v maximálnom počte 24 kusov z každého druhu Tovaru (ak je predávaný na kusy). V prípade objednania dodania Tovaru na váhu si Tesco vyhradzuje právo dodať Tovar, ktorého váha sa odlišuje od váhy špecifikovanej v Nákupnom zozname, pričom daný rozdiel nesmie byť väčší ako +/- 10 % v závislosti od typu tovaru. Ak pri dodaní Tovaru váhový rozdiel presiahne 10 %, Zákazník má právo odmietnuť prevzatie takéhoto Tovaru.

  V prípade Tovaru, ktorého Cena je stanovená v súlade s jednotkovou váhou, a ak to jeho povaha umožňuje a Zákazník si objedná počet kusov Tovaru namiesto váhy Tovaru, Tesco dodá Zákazníkovi objednaný počet kusov. Cena bude potom stanovená podľa váhy objednaného množstva takéhoto Tovaru. 
 • Podmienky dodania
  Dodanie Tovaru v rámci Služby sa vykonáva v dňoch a čase, ktoré sú Zákazníkovi zobrazené v časti „Zarezervovať čas“ s výnimkou, ak nie je v týchto VOP ustanovené inak. Tesco dodáva Tovar najskôr deň nasledujúci po potvrdení nákupného zoznamu Zákazníkom, ak bol tento deň zobrazený ako najbližší možný deň doručenia. Tesco sa zaväzuje vynaložiť všetko úsilie, ktoré je možné od nej spravodlivo požadovať, aby vykonala dodanie Tovaru v dohodnutý deň a v dohodnutom čase. Tesco nenesie zodpovednosť za omeškanie dodania spôsobené vyššou mocou alebo inými nepredvídateľnými udalosťami (napr. havárie a zápchy na cestách). 
 • Dodanie náhradných položiek
  Tesco nezaručuje dostupnosť Tovaru prezentovaného na Webovej stránke. Ak Tovar, dodanie ktorého si Zákazník objednal, nie je dostupný, Tesco je oprávnené ponúknuť Zákazníkovi náhradný Tovar, ktorého vlastnosti a cena sú obdobné alebo rovnaké ako cena Tovaru, ktorého dodanie si Zákazník objednal, a ktorý nebol dostupný (ďalej len „Náhradný tovar“). Pri dodaní Tovaru bude Náhradný tovar odlíšený od Tovaru, ktorého dodanie si Zákazník objednal. Zákazník má právo odmietnuť prevzatie celého Náhradného tovaru, ako aj jeho časti. Cena Tovaru, ktorý nebol Zákazníkom prevzatý, nebude započítaná do celkovej platby za Tovar, a to ani v prípade, keď Zákazník vopred zadal údaje o platobnej karte s cieľom vykonať platbu v režime on-line.

  V prípade predaja Tovaru v rámci propagácie Tovaru alebo jeho zľavneného predaja, ktorého množstvo je obmedzené, jeho dodanie závisí od poradia, v akom boli jednotlivé Nákupné zoznamy Zákazníkov doručené Tesco. Tesco si vyhradzuje právo nevykonať dodanie Tovaru, ak bude Tovar z propagačnej akcie vypredaný. 

  Tesco dodáva Tovar výlučne do oblastí , ktoré je možné zistiť kliknutím na odkaz v sekcii „Kam doručujeme“ http://www2.itesco.sk/potravinydomov/on-line-overenie-psc.html a zadaním poštového smerového čísla. Dodanie je možné uskutočniť len tým Zákazníkom, ktorých dodacia adresa sa nachádza v oblasti pokrytej prevádzkou Tesco v rámci Služby. Tovar bude doručený k dverám bytu alebo rodinného domu Zákazníka, ktorej adresa bola uvedená ako miesto dodania. Zákazník môže prostredníctvom Služby požiadať o dodanie Tovaru na určité poschodie, pričom Tesco, resp. Pracovník rozvozu zákazníkom (ďalej len „Doručovateľ“) vyvinie rozumne očakávané úsilie na dodanie na určené miesto Zákazníkom, pričom musia byť súčasne splnené všetky nasledujúce predpoklady:
  • (a) Doručovateľ má povolenie na vstup do budovy,
  • (b) vstupu do budovy nebráni žiadna prekážka.
  • (c) Doručovateľ nevyhodnotí požiadavku Zákazníka za neprimeranú alebo za takú, ktorá by mohla ohroziť alebo poškodiť zdravie, život, Tovar alebo iný majetok.

  V prípade, že sa v dohodnutom čase dodania Zákazník nenachádza na adrese dodania, ktorú uviedol, Doručovateľ mu zanechá odkaz na mieste určenom na doručovanie pošty (poštová schránka Zákazníka).

  Ak bola neprítomnosť Zákazníka len dočasná a Doručovateľ sa ešte nachádza v blízkosti miesta dodania, Zákazník môže kontaktovať Zákaznícku linku a požiadať, aby Doručovateľ Tovar Zákazníkovi dodal v dohodnutom náhradnom termíne. Ak bude opakované doručenie možné v daný deň, bude po obojstrannej dohode vykonané dodanie v novom čase. Ak sa Doručovateľ nenachádza v blízkosti miesta dodania a dodanie v daný deň nie je možné, bude Nákupný zoznam zrušený. Neúspešné dodanie Tovaru z dôvodov na strane Zákazníka oprávňuje Tesco na zaplatenie príslušnej Ceny dodania. 

  Tesco si vyhradzuje právo odmietnuť vykonať ďalšie dodania Zákazníkovi, ktorý si 3x (trikrát) v jednom kalendárnom mesiaci objednal dodanie Tovaru a ani raz sa nenachádzal na určenom (dohodnutom) mieste a v určenom čase dodania Tovaru, alebo ak si Zákazník 3x (trikrát) v jednom kalendárnom mesiaci z doručeného Tovaru nevybral/a nijaký Tovar, a preto kúpna zmluva nemohla byť uzavretá. 

  Tesco si vyhradzuje právo dodatočnej kontroly údajov Zákazníka, Nákupných zoznamov Zákazníka a objednaní dodania Tovaru, napr. telefonicky. Tesco si vyhradzuje právo odmietnuť dodanie Tovaru uvedeného v Nákupnom zozname, ak má dôvodné podozrenie, že Tovar bol objednaný v rozpore s týmito VOP. 

  Cena služby uvedená na viacerých Nákupných zoznamoch s rovnakým časom, dátumom a adresou dodania bude účtovaná za každý Nákupný zoznam. 

  Tesco si vyhradzuje možnosť skontrolovať vek osoby preberajúcej Tovar v mieste dodania. Ak osoba nedovŕšila vek 18 rokov a Tovar nemôže prevziať iná osoba, Tesco odmietne odovzdanie Tovaru takejto osobe, najmä ak ide o dodanie Tovaru, napr. alkoholické nápoje, cigarety a pod.

  Zákazník môže poveriť na prevzatie Tovaru v mieste dodania Tovaru iba osobu staršiu ako 18 rokov. Tesco nesmie odovzdať alkoholické nápoje osobám mladším ako 18 rokov, ani osobám pod vplyvom alkoholu.
 • Hore

VII. Odstúpenie od zmluvy

 • Podmienky a dôsledky odstúpenia
  Zákazník môže odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní odo dňa dodania tovaru. Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy je Zákazník povinný informovať Tesco o svojom rozhodnutí odstúpiť od zmluvy jednoznačným vyhlásením na zaslaným na e-mailovú adresu potravinydomov@itesco.sk alebo na korešpondenčnú adresu: TESCO STORES SR, a.s., Centrálna kancelária, Cesta na Senec 2, 821 04 Bratislava. Na tento účel Zákazník môže použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy TU, ktorý bude Zákazníkovi osobne odovzdaný počas nákupu. Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak Zákazník zašle oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy predtým, ako uplynie lehota na odstúpenie. Po doručení odstúpenia od zmluvy, t.j. po vyplnení vzorového formulára a odoslaní Tovaru na hore uvedenú adresu, bude Zákazníkovi vrátená kúpna Cena tTvaru. Odstúpenie od zmluvy zakladá povinnosť Zákazníka v 14 dňovej lehote vrátiť Tovar v rovnakom stave ako pri kúpe (nepoškodený, nerozbalený a úplný). Tovar, ktorý je výrobcom chránený proti otvoreniu, nesmie byť vrátený po odstránení ochranného balenia alebo ochranného označenia, v opačnom prípade vznikne Tesco nárok na náhradu škody alebo nárok na vydanie bezdôvodného obohatenia. Keďže po odstúpení od zmluvy nie je možné odstúpiť od služby dopravy (vykonanej pri dodaní tovaru), ktorá bola Zákazníkovi poskytnutá, znáša náklady za službu Zákazník. Ak bola Zákazníkovi v rámci marketingovej akcie cena za dopravu znížená na nula eur, a vrátením Tovaru Zákazník už nespĺňa podmienky tejto marketingovej aktivity, peňažná čiastka za vrátený Tovar bude znížená o túto hodnotu (presná čiastka je uvedená na dodacom liste “Váš nákup“). Ak si Zákazník zvolí iný druh doručenia na vrátenie Tovaru (pri odstúpení od zmluvy), náklady na vrátenie Tovaru budú Zákazníkovi kompenzované podľa cenníka za dopravu „Potraviny domov“ (presná čiastka bude uvedená na dodacom liste “Váš nákup“). Peniaze (kúpna cena alebo jej časť) budú Zákazníkovi vrátené bez zbytočného odkladu na bankový účet Zákazníka, cez ktorý bola realizovaná platba za Tovar, a to najneskôr do 14 dní odo dňa, kedy bolo Tesco doručené oznámenie o odstúpení od zmluvy.

  Zákazník dostane Cenu vráteného Tovaru späť po riadnom splnení všetkých podmienok odstúpenia od zmluvy. Pri výpočte sumy, ktorá sa má vrátiť, sa použije suma uvedená v Doklade o kúpe. Spoločnosť Tesco je povinná prevziať Tovar späť a vrátiť Zákazníkovi Cenu zaplatenú za Tovar.

  Ak boli Zákazníkovi za vrátený Tovar poskytnuté Clubcard body, počet bodov Clubcard zodpovedajúci počtu bodov udelených Zákazníkovi za nákup vráteného Tovaru, bude Zákazníkovi po vrátení Tovaru odpočítaný z jeho účtu Clubcard.

 • Základná lehota
  Zákazník má právo odstúpiť od zmluvy a vrátiť Tovar nadobudnutý prostredníctvom Služby aj bez uvedenia dôvodu najneskôr do 14 dní odo dňa prevzatia Tovaru.

  Právo odstúpiť od zmluvy sa nevzťahuje na:
  • Tovar uzavretý v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov, a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
  • Tovar, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
  • poplatok za poskytnutie služby „Potraviny domov“.

Hore

VIII. Reklamačný poriadok

 • Reklamácie chýb tovaru sa riadia reklamačným poriadkom Tesco (tu).

Hore

IX. Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov

 • Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov (ARS) je postup zameraný na dosiahnutie zmierlivého vyriešenia sporu medzi spotrebiteľom a podnikateľom (obchodníkom) a na predchádzanie vzniku súdnych sporov medzi týmito dvoma subjektmi. V prípade, ak je Zákazník nespokojný s výsledkom svojej žiadosti o nápravu a pokus o vyriešenie sporu s Tesco bol bezvýsledný, má právo podať návrh príslušnému subjektu alternatívneho riešenia sporov, ktorým je v tomto prípade napr. Slovenská obchodná inšpekcia. Slovenská obchodná inšpekcia má k dispozícii všetky potrebné informácie o alternatívnom postupe, ktorým môže Zákazník prípadný spor riešiť. Viac informácií o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov nájdete na internetovej stránke Slovenskej obchodnej inšpekcie: http://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi.

Hore

X. Záverečné ustanovenia

 • Na práva a povinnosti, týmito VOP neupravené, sa vzťahujú príslušné ustanovenia právnych predpisov platných a účinných na území Slovenskej republiky. Všetky spory vyplývajúce zo Služby, pokiaľ strany nedosiahnu zmier, bude riešiť príslušný súd Slovenskej republiky.

  Tesco si vyhradzuje právo zmeniť tieto VOP. Zmeny nesmú porušovať alebo obmedzovať práva Zákazníka vyplývajúce z Nákupných zoznamov a objednaní dodania vykonaných pred vstupom takýchto zmien do platnosti. Zmeny týchto VOP budú platné odo dňa ich zverejnenia na Webovej stránke. Tesco oznámi zmeny VOP aj zaslaním oznámenia Zákazníkovi prostredníctvom elektronickej pošty, vrátane odkazu na text zmenených VOP. V prípade, že Zákazník nesúhlasí so zmenou VOP, je oprávnený zrušiť svoj Účet na Webovej stránke, inak platí, že súhlasí so zmenenými VOP.Tieto VOP sú dostupné na Webovej stránke aj v anglickom jazyku. V prípade akýchkoľvek rozdielov medzi slovenskou a anglickou verziou, má prednosť slovenské znenie VOP.

Hore

XI. Kontakt

 • V prípade akýkoľvek otázok, pochybností, názorov alebo pripomienok nás kontaktujte na našej Zákazníckej linke, a to zaslaním e-mailu na: potravinydomov@itesco.sk alebo prostredníctvom bezplatného telefónneho čísla 0800 222 333.

Hore

XII. Orgán dozoru/dohľadu nad spoločnosťou Tesco:

 • Orgán dozoru/dohľadu nad Tesco: orgány štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva, štátna veterinárna a potravinová správa nad ponukou a predajom potravín, Úrad verejného zdravotníctva SR a regionálne úrady verejného zdravotníctva nad ponukou a predajom kozmetických výrobkov, Slovenská obchodná inšpekcia nad ponukou a predajom výrobkov a poskytovaním služieb.

Hore

XIII. Ochrana osobných údajov

 • Súvisiace ustanovenia sú uvedené v príslušnej časti Pravidiel ochrany osobných údajov Tesco, ktoré sú dostupné prostredníctvom webovej stránky spoločnosti Tesco na adrese: www.tesco.sk/ochrana-sukromia/.

Hore