Zavolajte: 0800 222 333
Napíšte: potravinydomov@itesco.sk

Pravidlá ochrany súkromia a cookies

Tesco Potraviny domov

Tieto pravidlá ochrany súkromia a cookies stanovujú podmienky ochrany súkromia osôb využívajúcich službu „Tesco Potraviny domov“, (skrátene aj „Potraviny domov“) pričom terminológia nedefinovaná a použitá v týchto pravidlách má rovnaký význam ako terminológia použitá vo všeobecných obchodných podmienkach služby „Tesco Potraviny domov“, na ktoré tieto pravidlá ochrany súkromia a cookies nadväzujú.

I. Ochrana osobných údajov

 • Tesco potraviny domov

  Na základe vašej Registrácie na webovej stránke Služby a v súlade s ustanovením § 10 ods. 3 písm. b) zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“), je spoločnosť Tesco, ako prevádzkovateľ, oprávnená spracúvať vaše osobné údaje uvedené vo vašom Účte počas celej doby trvania vášho Účtu, a to na nasledujúci účel:
  • používanie služby Tesco potraviny domov v súlade s jej všeobecnými obchodnými podmienkami vrátane zaradenia do databázy zákazníkov služby Tesco Potraviny domov
 • Marketingové aktivity v rámci Tesco Potraviny domov
 • Kliknutím na príslušné políčko webovej stránky udeľujete spoločnosti Tesco, ako prevádzkovateľovi v súlade s § 11 zákona o ochrane osobných údajov súhlas na spracúvanie Vašich osobných údajov uvedených vo vašom Účte počas celej doby trvania vášho Účtu, a to na nasledujúci účel:

  • zasielanie ponúk tovarov a služieb poskytovaných spoločnosťou Tesco alebo jej obchodnými partnermi a vykonávanie marketingových prieskumov
  Tento súhlas so spracúvaním osobných údajov udeľujete na dobu neurčitú a máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať formou písomného oznámenia zaslaného na adresu sídla spoločnosti Tesco. V zmysle zákona o ochrane osobných údajov máte právo na základe písomnej žiadosti namietať voči využívaniu a poskytovaniu vašich osobných údajov na účely priameho marketingu v poštovom styku.

 • Spoločné ustanovenia o ochrane osobných údajov

  Spoločné ustanovenia o ochrane osobných údajov sa vzťahujú na osobné údaje spracúvane v informačnom systéme „Tesco Potraviny domov“ ako aj na osobné údaje spracúvané v informačnom systéme „Marketingové aktivity v rámci Tesco Potraviny domov“

  Poučenie:
  • Poskytnutie vašich osobných údajov je dobrovoľné a spoločnosť Tesco ako prevádzkovateľ nemá právny nárok na ich získavanie. Máte právo na informácie, odpis, opravu vašich osobných údajoch vedených v informačnom systéme „Tesco Potraviny domov“ a v informačnom systéme „Marketingové aktivity v rámci Tesco potraviny domov“, a to v sídle spoločnosti Tesco alebo prostredníctvom Linky pomoci.
  • Ochrana vašich osobných údajov sa spravuje ustanoveniami zákona o ochrane osobných údajov, pričom vaše práva sú upravené najmä v § 28 zákona o ochrane osobných údajov; napr. právo na základe písomnej žiadosti požadovať od spoločnosti Tesco ako prevádzkovateľa napr. vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam vašich osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, potvrdenie či sú alebo nie sú osobné údaje o vás spracúvané, opravu alebo likvidáciu vašich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania a pod.
  • Osobné údaje, ktoré poskytnete spoločnosti Tesco prostredníctvom registračného formulára musia byť pravdivé, a v prípade ich zmeny ste povinný o ich zmene bezodkladne informovať spoločnosť Tesco.
  • V prípade neaktuálnosti Vami poskytnutých osobných údajov, po splnení účelu, po podaní námietky alebo v prípade zrušenia alebo zániku vášho Účtu budú vaše osobné údaje zlikvidované.

  Spoločnosť Tesco vyhlasuje, že vaše osobné údaje spracúva v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov, a to za použitia vhodných technických, organizačných a bezpečnostných opatrení.

  Spoločnosť Tesco týmto vyhlasuje, že vaše osobné údaje uvedené vo vašom Účte použije len na vyššie uvedené účely. V súlade so zákonom o ochrane osobných údajov môžu byť Vaše osobné údaje poskytnuté tretím stranám a  sprostredkovateľom, t.j. subjektom spolupracujúcim so spoločnosťou Tesco na Službe, ktorými sú napríklad spoločnosti patriace do skupiny Tesco, reklamné agentúry, IT spoločnosti a pod., pričom môže dôjsť k cezhraničnému prenosu vašich osobných údajov. Aktuálny zoznam týchto subjektov je nasledujúci:

  Direct Marketing, a.s., so sídlom Vlčie hrdlo 61, 821 07 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 31 377 793,

  MADE BY VACULIK, s.r.o. so sídlom Búdková 28, 811 04 Bratislava - Staré Mesto, Slovenská republika, IČO: 35761814

  Lion Teleservices SK, spol. s r.o., so sídlom Murgašova 2, 010 01 Žilina, Slovenská republika, IČO: 36 386 723,

  Elavon Financial Services Limited, so sídlom 2nd Floor, Block E, Cherrywood Science & Technology Park, Loughlinstown, Co. Dublin, Írsko, registračné číslo 418442, a organizačná zložka spoločnosti Elavon Financial Services Limited, so sídlom Meridien House, 69-71 Clarendon Road, Watford WD17 1DS, Veĺká Británia, zapísaná v Anglicku a Walese, registračné číslo: FC027535,

  CyberSource Limited, so sídlom Reading International Business Park, Basingstoke Road, Reading, Berkshire, RG2 6DH, Veĺká Británia, zapísaná v Anglicku a Walese, registračné číslo: 03425262,

  Všeobecná úverová banka, a.s., so sídlom Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 31 320 155,

  NMS Market Research SR, so sídlom Dunajská 4, 811 08 Bratislava 1, Slovenská republika, IČO: 36 750 484.

Hore

II. Cookies

 • Čo je to súbor cookie?
  Súbory cookies sú textové súbory, ktoré obsahujú malé množstvo informácií, ktoré sa pri návšteve webovej stránky stiahnu do Vášho počítača, mobilu alebo iného zariadenia. Súbory cookies sa následne pri každej ďalšej návšteve posielajú späť na pôvodnú stránku alebo na stránku, ktorá rozoznáva daný súbor cookies. Súbory cookies sú užitočné, pretože umožňujú internetovej stránke rozpoznať zariadenie užívateľa. Trvalé súbory cookies – tieto súbory cookies zostávajú v zariadení užívateľa počas doby uvedenej v súbore cookie. Aktivujú sa vždy, keď užívateľ navštívi webovú stránku, ktorá daný súbor cookie vytvorila. Relačné súbory cookies – tieto súbory umožňujú prevádzkovateľovi webovej stránky prepojiť aktivity užívateľa počas relácie prehľadávača. Relácia prehľadávača začne, keď užívateľ otvorí okno prehľadávača a skončí pri zatvorení okna prehľadávača. Relačné súbory cookies sa vytvárajú na dočasnej báze. Po zatvorení prehľadávača sa všetky relačné súbory cookies vymažú. Súbory cookies majú rôzne funkcie, ako napr. umožnia Vám efektívnejšiu navigáciu medzi jednotlivými stránkami, pamätajú si Vaše preferencie a vo všeobecnosti zvyšujú komfort užívateľa. Takisto môžu pomôcť zabezpečiť, aby reklamy, ktoré vidíte on-line zodpovedali lepšie Vám a Vašim záujmom. Viac informácií o súboroch cookies nájdete na http://www.allaboutcookies.org a www.youronlinechoices.eu.
 • Súbory Cookies používané na Webovej stránke
  Zoznam všetkých súborov cookies, ktoré sa používajú na Webovej stránke, sú začlenené do nižšie uvedených kategórií, ktoré boli určené Medzinárodnou obchodnou komorou Veľkej Británie a poskytujú podrobnejšie informácie o tom, ktoré súbory cookies používame, prečo ich používame a funkčnosť, ktorú môžete stratiť, ak ich zakážete na svojom zariadení.

  Chceme Vás uistiť, že na našej Webovej stránke neustále pracujeme na zlepšeniach týkajúcich sa ochrany súkromia a súborov cookies. Používaním Webovej stránky súhlasíte, že do Vášho zariadenia môžeme umiestniť tieto typy súborov cookies.

  Kategórie cookies:

  Nevyhnutne potrebné súbory cookies
  Tieto súbory cookies umožňujú využívanie služieb, ktoré ste výslovne žiadali.

  Tieto súbory cookies sú nevyhnutné, aby ste sa mohli pohybovať po Webovej stránke a využívať jej funkcie, ako napr. prístup k zabezpečeným oblastiam Webovej stránky. Bez týchto súborov cookies nie je možné poskytovať služby, o ktoré ste požiadali, napr. nákupný košík alebo e-faktúra. Na tieto typy súborov cookies, ktoré sú nevyhnutne potrebné, sa súhlas nevyžaduje.

  Výkonové súbory cookies
  Tieto súbory cookies zhromažďujú anonymné informácie o navštívených stránkach.
  Tieto súbory cookies zhromažďujú údaje o tom, ako Zákazník využíva Webovú stránku, napr. ktoré stránky navštevuje Zákazník najčastejšie, a či Zákazníci dostávajú z Webovej stránky chybové správy. Tieto súbory cookies nezhromažďujú údaje, ktoré identifikujú Zákazníka. Všetky údaje, ktoré tieto súbory cookies zhromaždia, sú súhrnné, a preto aj anonymné. Používajú sa len na vylepšenie fungovania Webovej stránky.

  Funkčné súbory cookies
  Tieto súbory cookies si pamätajú Vašu voľbu za účelom zlepšenia Vášho užívateľského komfortu.

  Tieto súbory cookies umožnia Webovej stránke si zapamätať Vaše voľby (napr. užívateľské meno, jazyk alebo oblasť, kde sa nachádzate) a poskytujú rozšírené, osobnejšie funkcie. Tieto súbory cookies sa takisto môžu použiť aj na zapamätanie si zmien, ktoré ste urobili vo veľkosti písma, type písma a iných častí Webovej stránky, ktoré si môžete prispôsobiť. Takisto sa môžu využívať na poskytovanie služieb, o ktoré ste požiadali, ako napr. pozeranie videa alebo komentovanie na blogu. Údaje, ktoré tieto súbory cookies zhromažďujú, môžu byť anonymizované a nemôžu sledovať Vaše aktivity prehľadávania na iných webových stránkach.

  Cielené alebo reklamné súbory cookies
  Tieto súbory cookies zhromažďujú údaje o Vašich návykoch prehľadávania, aby Vám sprístupnili reklamy podľa Vašich záujmov.

  Takisto sa používajú na obmedzenie počtu prípadov, kedy reklamu vidíte, ako aj na zistenie efektívnosti danej reklamnej kampane. Zvyčajne ich umiestňujú reklamné siete s našim súhlasom. Pamätajú si, že ste navštívili webovú stránku a tieto informácie zdieľajú s inými subjektmi, ako sú napr. inzerenti. Cielené alebo reklamné súbory cookies budú dosť často prepojené na stránku funkčnosti, ktorú poskytuje daný subjekt.
 • Behaviorálna reklama a on-line ochrana súkromia
  Sprievodcu behaviorálnej reklamy a on-line ochrany súkromia vypracovalo odvetvie internetovej reklamy a môžete si ho pozrieť na stránke www.youronlinechoices.eu. Sprievodca obsahuje vysvetlenia samoregulačnej organizácie Interactive Advertising Bureau, ktoré Vám pomôžu získať väčšiu kontrolu nad zobrazovaním reklám na Vašom zariadení.
 • Používanie nastavení prehľadávača na spravovanie súborov cookies
  Záložka Pomocník (Help) v lište ponuky väčšiny prehľadávačov Vás oboznámi, ako zabrániť Vášmu prehľadávaču, aby prijímal nové súbory cookies, ako dostávať oznámenia, keď prijmete nový súbor cookie a ako deaktivovať všetky súbory cookies. Takisto si môžete deaktivovať alebo vymazať podobné údaje, ktoré prehľadávač používa pre doplnkové moduly, ako napr. súbory cookies flash tým, že zmeníte nastavenie daného doplnkového modulu alebo navštívite webovú stránku daného výrobcu.

  Pretože súbory cookies Vám umožňujú využívať niektoré základné funkcie Webovej stránky, odporúčame Vám, aby ste ich nechali aktívne. Napr. ak zablokujete alebo inak odmietnete súbory cookies, nebudete môcť pridať položky do Vášho nákupného košíka, pokračovať v zaplatení alebo využívať naše produkty a služby, ktoré vyžadujú Vaše prihlásenie. Ak necháte súbory cookies zapnuté, nezabudnite sa vždy odhlásiť, ak používate zdieľaný počítač.

Hore