Tesco

Poistenie

Poistenie výdavkov

Pre úverové zmluvy s úverovými podmienkami platnými počnúc od 12. 4. 2017

Zaistite seba a Vašu rodinu v prípade nepriaznivých životných udalostí, ako je dlhodobá pracovná neschopnosť, strata zamestanania či ukončenie podnikania, hospitalizácia v dôsledku úrazu, prerušení prevádzky v dôsledku živelnej udalosti, vznik invalidity alebo smrť. Pri dlhodobej pracovnej neschopnosti, strate zamestnania či ukončení podnikania vám poisťovňa vyplatí poistné plnenie spätne od prvého dňa poistnej udalosti.

Balíček Extra

Poskytuje poistné krytie pre prípad

 • Straty zamestnania / ukončenie podnikania - mesačná splátka (až 12 splátok úveru)
 • Prerušenie prevádzky z dôvodu živlu - mesačná splátka (1 splátka úveru)
 • Pracovná neschopnosť v dôsledku choroby či úrazu - mesačná splátka (až 12 splátok úveru)
 • Invalidita v dôsledku choroby či úrazu/vydanie preukazu ŤZP - zostatok dlhu
 • Smrť v dôsledku choroby či úrazu - zostatok dlhu

Cena: 8,9 % z aktuálnej mesačnej splátky úveru bez úhrady za poistenie

Balíček Classic

Poskytuje poistné krytie pre prípad

 • Pracovná neschopnosť v dôsledku choroby či úrazu - mesačná splátka (až 12 splátok úveru)
 • Hospitalizácia v dôsledku úrazu - mesačná splátka (až 12 splátok úveru)
 • Invalidita v dôsledku choroby či úrazu/vydání průkazu ŤZP - zostatok dlhu
 • Smrť v dôsledku choroby či úrazu - zostatok dlhu

Cena: 5,9 % zaktuálnej mesačnej splátky úveru bez úhrady za poistenie

Balíček Basic

Poskytuje poistné krytie pre prípad

 • Hospitalizácia v dôsledku úrazu - mesačná splátka (až 12 splátok úveru)
 • Invalidita v dôsledku choroby či úrazu/vydání průkazu ŤZP - zostatok dlhu
 • Smrť v dôsledku choroby či úrazu - zostatok dlhu

Cena: 2,9 % aktuálnej mesačnej splátky úveru bez úhrady za poistenie

Čo hradí poisťovňa?

 • Pracovná neschopnosť
 • Strata zamestnania / ukončenie podnikania
 • Hospitalizácia v dôsledku úrazu
 • Prerušenie prevádzky z dôvodu živlu
 • Invalidita v dôsledku choroby či úrazu/v dôsledku úrazu
 • Smrt v dôsledku choroby či úrazu/v dôsledku úrazu

Poistenie osobných vecí a karty

Pre úverové zmluvy s úverovými podmienkami platnými počnúc od 12. 4. 2017

Poistenie karty vám chráni vašu kartu v prípade straty či krádeže a jej zneužitia a súčasne chráni aj vaše osobné veci.

Optimal

Poisťovňa zaplatí Odcudzenie Strata Výška plnenia Cena
Odcudzenie hotovosti/straveniek Áno Nie 50 € 1.39 € mesačne
Osobné veci Súhrnný limit 370 €/rok **
Osobné doklady (OP, cestovný pas, vodičský preukaz, povolenie k pobytu, malý technický preukaz) Áno Áno 50€
na každú kategóriu osobných vecí
Kľúče od nehnuteľnosti (kde poistený býva alebo ktorú vlastní alebo ktorá je určená k rekreácií a jej majiteľom je poistený alebo blízka osoba) Áno Áno
Kľúče od auta/motorky Áno Áno
Peňaženka Áno Áno
Kabelka/taška (V prípade straty je pre úhradu celkovej výšky plnenia treba doložiť potvrdenie Policajného zboru SR o strate. Bez potvrdenia je limit plnenia vo výške 12,5 €.) Áno Áno
Dioptrické okuliare Áno Áno
Elektronika Súhrnný limit 370 €/rok **
Mobilný telefón a jeho zneužitie Áno Áno 100 €
na každú kategóriu elektroniky
Čítačka Áno Nie
MP3/MP4 prehrávač Áno Nie
Tablet/notebook Áno Nie
Náklady spojené so zneužitím odcudzenej/stratenej karty
Zneužitie karty Áno Áno do 150 €
Internetové transakcie Áno Áno do 150 €

** Súhrnné limity poistného plnenia sú platné pre jeden kalendárny rok; ostatné limity poistného plnenia na poistnú udalosť.

Nastala poistná udalosť?

Volajte na: 0850 850 150(Po – Pi 8:00 – 18:00 hod.)

Mailujte: info@zdravi.cz

Píšte: Česká pojišťovna ZDRAVÍ, a. s., Teplická 7434/147, 921 22 Piešťany

K nahláseniu poistnej udalosti použite tlačivo "Oznámenie poistnej udalosti" podľa typu poistného rizika. Nájdete ho na www.zdravi.cz alebo oň môžete požiadať e-mailom, telefonicky i písomne poštou. Tlačivo jednoducho vyplníte a odošlete poisťovni.

Pravidlá pre výplatu poistného plnenia sa riadia poistnou zmluvou a poistnými podmienkami, ktoré nájdete na www.zdravi.cz alebo tu.

Správca financií

Majte prehľad o svojich pôžičkách a kreditných kartách online!

 • Online webová aplikácia s prehľadom informácií o vašich pôžičkách a kartách
 • Registrácia a používanie zadarmo
 • Informácie o splátkach, prehľade transakcií na karte a ďalšie informácie
Prihlásiť sa
Registrovať sa
Viac o Správcovi financií